Terítéken az intézményi átalakítás - ülésezett a képviselő-testület


2020-07-17 21:10:16  | cikk: HuHa  | 


Terítéken az intézményi átalakítás - ülésezett a képviselő-testület főképe
Február 14-én tartott legutóbb ülést Pápa Város Képviselő-testülete, hiszen a veszélyhelyzet idején központi rendelet tiltotta meg a képviselő-testületek összehívását, így öt hónap után tartottak ma újra munkaértekezletet a városatyák. A napirendek között beszámolók megvitatása, a város gazdasági életét tervező programok elfogadása és intézményi átalakítások megvitatása szerepelt.
A képviselők elismeréssel szóltak a katasztrófavédelmi kirendeltség munkájáról és megköszönték az együttműködést (képünkön Kovács Ottó, Horváth Sándor és dr. Dányi Béla)

Az ülés elején a helyi katasztrófavédelmi kirendeltség tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalták, a 13 jelenlévő képviselő egyhangú igen szavazattal zárta a napirendet, majd a város közbiztonságáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről és feladatokról szóló rendőrségi tájékoztatót vitatták meg. Ez utóbbival kapcsolatban több észrevétel és kérdés is felmerült a képviselők részéről, többek között a szubjektív biztonságérzetet rontó magatartások elleni fellépéssel és a közlekedési morállal kapcsolatban. Szappan Csaba rendőrkapitány és dr. Fellegi Norbert megyei rendőrfőkapitány válaszukban arról tájékoztatták a jelenlévőket, hogy rendszeres az ellenőrzés és sok az intézkedés a város egyes területein észlelhető, a városlakók nyugalmát zavaró események kapcsán, a közlekedésben tapasztalható szabályszegések visszaszorítására pedig a törvény adta lehetőségeket figyelembe véve a legszigorúbb eljárások alkalmazását várja el a főkapitány.
-Nincs rend az utakon, bár országos szinten csökken a balesetek száma, de egyértelműen látszik, hogy számos olyan honfitársunk közlekedik az ország útjain, akik fittyet hánynak a szabályokra. A rendőrség azt teheti meg, amire a jogszabályok feljogosítják, keresztes háborút indítottunk az ittas vezetők kiszűrésére, folyamatos sebességmérést alkalmazunk és minden lehetséges eszközt megragadunk, hogy ezen a helyzeten változtassunk. Én nem hiszek abban, hogy a kirívó közlekedési szabálysértéseket meg lehet oldani figyelmeztetésekkel, amit a jogszabály lehetővé tesz büntetés kiszabásában, azt meg fogjuk tenni - hangsúlyozta. A főkapitány a Pápai Rendőrkapitányság munkáját jóra értékelte, mint mondta, a bűncselekmények száma csökkent a nyomozási és felderítési eredményesség kimondottan jónak mondható.
Dr. Fellegi Norbert megyei rendőrfőkapitány és Szappan Csaba rendőrkapitány

Tárgyaltak a képviselők a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, és személyi kérdésekről is döntöttek, melynek eredményeként Szalay Aladár helyét - aki lemondott az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságban vállalt tagságáról - Zsédenyi Péter vette át, a Gazdasági Bizottság tagjává pedig Grőber Attilát választották.

Több napirend is foglalkozott a veszélyhelyzet idejére vonatkozó és annak megszűnésével kapcsolatos rendeletekkel, a képviselők döntöttek arról, hogy több rendelet hatályát megszüntetik, ezek kizárólag a veszélyhelyzet idejére vonatkozó döntések voltak, ugyanakkor a veszélyhelyzet idején a polgármester által hozott rendeletekről és határozatokról szóló tájékoztatót a kormánypárti képviselők igen szavazata, az ellenzéki képviselők tartózkodása mellett fogadták el.
-Az ellenzék egyik tájékoztatót sem szavazta meg, ami azt is jelentheti, hogy a veszélyhelyzet idején hozott döntéseket utólag sem tudta támogatni. Ez példátlan, hiszen az önkormányzat, az önkormányzati intézményrendszer itt helyben is helytállt és sikeresen nézett szembe azokkal a feladatokkal, amiket az élet hozott - jelentette ki az ülést követő sajtótájékoztatón dr. Áldozó Tamás polgármester. Valamennyi képviselő igen szavazatával fogadták el az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló tájékoztatót, mely a veszélyhelyzet idejére vonatkozó adatokat ismertette.
Az ellenzék nem támogatta a veszélyhelyzetben meghozott rendeleteket, határozatokat

Az önkormányzatokról szóló törvény értelmében kötelezően elkészítendő gazdasági program megvitatása is a munkaértekezlet témája volt, Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Programjáról történő szavazásnál az ellenzék tartózkodott, a kormánypárti képviselők igennel voksoltak.
-A 2020-2025 közötti időszak gazdasági programjának tervezésekor 10 milliárd forint külső forrás bevonásával számolunk, vagyis ennyi európai uniós forrást remélünk. Ezt a mostani ciklusban is tudtuk hozni. Azzal is számolunk, hogy ezen felül további forrásokhoz is jutunk, de ezt egyelőre nem tudjuk megalapozottan tervezni - fogalmazott a városvezető. Hozzátette, a gazdasági programban az önkormányzati feladatok takarékos ellátásával és azzal számolnak, hogy a helyi adórendszerben lényeges változást nem kezdeményeznek.
-Különösen olyant nem, ami a jelenlegi állapotokhoz képest jelentős kiesést eredményezne az adóbevételekben - emelte ki.
A város gazdasági programjáról hosszú véleménycsere bontakozott ki

A napirend tárgyalásán több kérdés és vélemény hangzott el, Grőber Attila ellenzéki képviselő többek között arról szólt, hogy a program legtöbb pontját támogatja, az adópolitikára vonatkozó, ezen belül is a kommunális adóra vonatkozó elképzeléseket azonban nem tudja elfogadni.
-A vita arról bontakozott ki, hogy az önkormányzat csökkenthet-e adókat, amikor a városnak szüksége van az adóbevételekre a likviditás biztosításához, ez valóban komoly kérdés. A mi felvetésünk arról szólt, hogy a központi költségvetés 125 millió forintot elvont a várostól, ugyanakkor azt várják el az önkormányzattól, hogy ne akarjon adót csökkenteni - magyarázta, hozzátéve, az elvont összeg a pápaiak által fizetett kommunális adó 80 százalékának megfelelő tétel. Meglátása szerint, ha a központi kormányzat vonhat el forrásokat, akkor az önkormányzatnak is kell, hogy lehetősége legyen az adócsökkentésre.
-A gazdasági programnak lehet támogatni azt a részét, hogy a legfontosabb a likviditás biztosítása, hogy a megkezdett fejlesztéseket be kell fejezni és támogathatók azok a fejlesztési tervek, amik ebben a programban szerepelnek. Támogattam volna a programot, ha azt az egy mondatot kivettük volna, mely szerint a testület ne csökkentsen jelentősen adót - és ezt ki is élezhettük volna a kommunális adóra - fejtette ki álláspontját, hangsúlyozva, továbbra is a differenciált adórendszert tartja csak megfelelőnek.
Grőber Attila számára a város adópolitikája nem elfogadható

Dr. Áldozó Tamás polgármester kifejtette, a kommunális adó mértéke igazodik az adóalanyok teherviselő képességéhez és számos mentességet tartalmaz, az adónem megszüntetését nem tartja lehetségesnek. Süle Zsolt ellenzéki képviselő azt kifogásolta, hogy a kormánypárti képviselők nem tettek semmit a kormánynak azon döntése ellen, hogy a gépjárműadót elvonják az önkormányzattól, erre a felvetésre reagálva a polgármester emlékeztette, hogy a gépjárműadó nem helyi adó. Ugyancsak kötelező feladata az önkormányzatnak a településre vonatkozó közép- és hosszútávú vagyonhasznosítási koncepció elkészítése, melyet szintén a mai ülésen tárgyaltak és fogadtak el a képviselők.
Több intézmény átszervezése is napirenden szerepelt

Több napirend is foglalkozott az intézmények átszervezésével, ezek egyike volt a gyermekétkeztetés rendszerének átalakítása. A javaslat szerint Pápa városa is csatlakozna azon települések közé, ahol a gyermekétkeztetést nem önkormányzati intézmény, hanem külsős cég végezné. Ez azt jelentené, hogy a GAESZ-hez tartozó két főzőkonyha - Nátus Konyha, Óvodai konyha - helyett külső szolgáltató biztosítaná a gyermekétkeztetés kötelező feladatait. A javaslat megszületését megelőző részleges átvilágítás arra mutatott rá, hogy az átszervezés eredményeként hatékonyabban működhet a szolgáltatás és biztosítható a konyhákban és étkezőterekben szükséges beruházások elvégzése - mondta el dr. Deli András szakértő a képviselői kérdésekre válaszolva. Dr. Áldozó Tamás hozzátette, a szolgáltatás kiszervezésével a dolgozók munkahelye megmarad, a szükséges létszámcsökkentést a természetes munkaügyi folyamatok biztosítják. A hosszas véleménycsere végén megszületett határozati javaslatot - mely szerint 2021. január elsejétől külső szolgáltatóval látja el az önkormányzat a gyermekétkeztetési feladatot és ehhez megindítják a közbeszerzési eljárást - 9 igen, 1 nem és 3 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők.
Dr. Deli András mondta el más városok tapasztalatait a konyhák kiszervezéséről

Az intézményi átszervezéssel kapcsolatos másik napirend is hosszú véleménycserét hozott és sok kérdést vetett fel, ez a javaslat az önkormányzati intézmények közül most a kulturális intézmények integrálását tárgyalta részletesen, vagyis a Gróf Esterházy Károly Múzeum, a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ, a Jókai Mór Városi Könyvtár és a Pápa Városi Televízió átszervezését a Pápai Platán Nonprofit Kft-be. A városi tévé a kft. szervezeti egységeként létrehozandó médiacentrum részévé válik, a JMSZK feladatait novembertől szintén a Platán látná el, a könyvtár és a múzeum pedig jövő év elejétől olvadna be a Pápai Platánba. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság élén az ügyvezető áll, a szervezeti egységek élére pedig szakmai vezető kerül.

A városvezető hangsúlyozta, a cél a fenntarthatóság, a hatékonyság növelése, a munkaerő motiválásának elérése, a szakmai karrier lehetőségének biztosítása, a magasabb minőségű szolgáltatások nyújtása és a közszolgálat, a város-szolgálat értékének visszaállítása. Szólt arról is, az intézményi struktúra régóta nem változott a kultúra területén, ugyanakkor a világ és benne a kultúra iránti igények, jelentősen megváltoztak.
-Az átalakításnak nem célja a létszámleépítés, ugyanakkor azzal számolunk, hogy a természetes munkaügyi folyamatok eredményeként a létszámkeret a következő években csökkenni fog - jelentette ki a városvezető. Mint mondta, most egy szándéknyilatkozat elfogadása volt a testület feladata, de a folyamat során több testületi döntésnek is meg kell majd születnie. Felhívta a figyelmet arra is, ez egy elhúzódó folyamat lesz, amit bonyolít, hogy közben a jelenleg közalkalmazottként dolgozó munkatársak a törvényi rendelkezés szerint munkaviszonyon alapuló foglalkoztatásba mennek át.
A Fideszes képviselők támogatták az intézmények átszervezésére vonatkozó javaslatot

Grőber Attila más települések pozitív példáira kérdezett rá, az intézmények gazdasági társaságba való integrálásának előnyeire volt kíváncsi és olyan gyakorlati kérdéseket tett fel, melyek a Kft. költségvetésének meghatározására, a szakmai vezetők kinevezésére vonatkoztak, majd a jelenlévő intézményvezetőket kérdezte az átszervezéssel kapcsolatos véleményükről. A válaszokból kiderült, az egyes intézmények dolgozóiban még sok kérdés vetődik fel, melyek tisztázása folyamatban van a személyes egyeztetéseknek köszönhetően. Varga András, a Pápa Városi Televízió intézményvezetője úgy fogalmazott, az intézmény lojális a létrehozó és fenntartó önkormányzathoz, munkatársai úgy látják, a terv megvalósítható, az átalakulás, megújulás szükséges, sok példát ismernek a médiacentrumok működésére vonatkozóan, ezt is kivitelezhetőnek tartják.

Bakos László Fideszes képviselő mind a gyermekétkeztetés, mind a kulturális intézmények átszervezésével kapcsolatban érdeklődésünkre úgy fogalmazott, támogatja a javaslatokban megfogalmazottakat, tanulmányozta az ezzel kapcsolatos szakértői véleményeket, tanulmányokat és úgy látja, ezek a változások indokoltak és pozitív eredményt hoznak.
-Biztos vagyok abban, hogy nagyobb hatékonysággal, jobb minőségben tudnak majd működni az intézményeink - mondta.
Grőber Attila az intézményvezetők véleményét is kérte az átszervezésről (képünkön dr. Hermann István könyvtárigazgató)

Grőber Attila a napirend tárgylása végén arról beszélt, nem látja, hogy ez az átszervezés a köz szolgálatának javulását eredményezné.
-Az intézmények átszervezése időszerű gondolat, de nem látom, hogy az előterjesztésben megfogalmazottak nyújtják ehhez a leghelyesebb megoldást. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ettől a köz szolgálatában végzett munka tekintélye nőni fog, arról sem, hogy a szakmai vezetés, vagy a munkatársak közelebb kerülnek a város polgáraihoz, ahhoz a közeghez, melyet szolgálniuk kell. Nem hiszem, hogy ez az intézmények szakmai önállóságát növelné és azt sem, hogy így könnyebb lesz forrásokhoz jutni.
A határozati javaslatot végül a kormánypárti képviselők igen, az ellenzéki képviselők nem szavazatával fogadták el.

Az ülésen tárgyaltak még az emlékművek állításának rendjét szabályozó rendelet módosításáról és egy pályázat benyújtásáról, mely egy újabb járda felújításához nyújtana támogatást.

Képek:

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!