Helyi adókról is döntöttek - ülést tartott a képviselő-testület


2017-12-01 12:26:22  | cikk: HuHa  | 


Helyi adókról is döntöttek - ülést tartott a képviselő-testület főképe
A helyi adórendeletek módosítását is tárgyalta tegnapi ülésén a város képviselő-testülete, ezen túl pedig kitüntető díjak adományozásáról, költségvetésmódosításról döntöttek és beszámolókat fogadtak el a városatyák.
A helyi adórendeletek módosítása is napirenden volt a novemberi ülésen

A munkaértekezlet elején zárt ülésen fogadták el a részönkormányzatok által kitüntetésre javasolt személyek elismerését, így a Borsosgyőr Szolgáltatáért díjat ifjabb Máté István, a Kéttornyúlak Szolgáltatáért díjat Vincze Viktória, a Tapolcafő Szolgálatáért elismerést pedig Horváth Endre veheti át a helyi közösségek rendezvényén. Zárt ülésen döntöttek egy telekcseréről is, egy önkormányzati tulajdonú ingatlan cserélt gazdát egy, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. birtokában lévő ingatlannal, így az önkormányzat tulajdonába került egy olyan terület, mely a barnamezős beruházás területe lesz, ahol a közel 2 milliárd forint értékű beruházás zajlik majd. Ugyancsak zárt ajtók mögött határozott a testület arról, hogy kezességet vállal az önkormányzat a Termálvízhasznosító folyószámla hiteléért, és arról, hogy 25 millió forint pótbefizetést tesz a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. számára. Ez utóbbira azért volt szükség, mert az önkormányzati tulajdonú cég ebben az évben már a TOP-os projektek menedzsmenti díjaiból működött volna. A pályázatokkal kapcsolatos döntések elhúzódása miatt és csak júliustól érkeztek meg a tervezett összegek, így az első félév kiesett bevételeit pótolták. Ezen túl 40 millió forint tagi kölcsönt is kapott a Városfejlesztő az önkormányzattól, ezt a járdaépítésekhez szükséges alapanyagok megvásárlására fordítják és később visszafizetik a város kasszájába - tájékoztatta a sajtó képviselőit az ülés után Áldozó Tamás polgármester.
Idén is elismerik a három csatolt település életében kimagasló szerepet vállalókat

Nyílt ülésen foglalkozott a testület a Helyi Építési Szabályzat módosításával, erre a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola tornaterem építési tervei miatt volt szükség. Az önkormányzat a helyi rendelet módosításával segíti a tervezett beruházás megvalósítását.
-Módosítottuk a költségvetési rendeletet is, ennek során az elmúlt ülések óta történt változások korábbi határozatainak pénzügyi következményeit vezettük át - tájékoztatott a városvezető. Hozzátette, a város költségvetésének főösszege jelenleg közel 15 milliárd forint, ez azt jelenti, hogy az év eleji főösszeg 8 milliárd forinttal növekedett, ami főként a beruházási forrásokat növelte.
A helyi adók módosításáról szóló napirendek kapcsán előbb a helyi iparűzési adóról tárgyaltak a városatyák: a vállalkozó háziorvosok és védőnők számára adómentességet szavaztak meg arra az esetre, ha a vállalkozó háziorvos, védőnő iparűzési adóalapja a 20 millió forintot nem haladja meg. Az iparűzési adóról szóló rendeleten is változtattak az ülésen, az adó mértéke nem változott, a módosítás a vendégforgalommal kapcsolatos nyilvántartások pontosabbá tételét érinti. Az építményadóval kapcsolatos változás egyrészt a mentességek körét bővíti, hiszen a testület döntése értelmében mentesül az építményadó alól a mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személy, vagy az őt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany tulajdonában lévő egy gépjármű elhelyezésére szolgáló gépjárműtároló. Jogszabályi változás miatt meghatározott reklámhordozók is építménynek minősülnek, melyek így tulajdonosuk számára adókötelessé váltak, az adó mértéke évi 12 ezer forint négyzetméterenként. A jogszabály pontosan meghatározza, hogy mely reklámhordozók nem tartoznak az adóköteles kategóriába, így például a cégtáblák, üzletfeliratok, kirakatban és autókon elhelyezett reklámok, de nem tartozik ide az ingatlanokon elhelyezett eladó felirat sem. A reklámhordozók építményadóval illetése ellen Süle Zsolt Jobbikos képviselő hozzászólásában tiltakozott, meglátása szerint ennek terhét is az állampolgárokra hárítják majd át a vállalkozások. Arról is szólt, hogy európai viszonylatban Magyarországon a legmagasabb a fizetendő adó mértéke, ezzel pedig Grőber Attila MSZP-s képviselő is egyetértett.
Grőber Attila (középen) és Süle Zsolt (jobbra) a kommunális adó eltörlését javasolta

Több hozzászólás is érkezett a kommunális adóról szóló rendelet módosítását tartalmazó napirendi ponthoz, Süle Zsolt pedig önálló képviselői indítványában azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy az adó mértéke 0 forint legyen. Ehhez kapcsolódott Grőber Attila hozzászólása is, aki az adó eltörlését vagy a jövedelemhez igazodó kommunálisadó fizetést tartaná indokoltnak. Az eredeti napirend A változata a mentességek körét bővítette, vagyis az egyéb fejlődési rendellenességekkel születettekre és a helyi védettség alatt álló épületek felújítására vonatkozó mentességet tartalmazza. A B változat a kommunális adó és a telekadó összhangban lévő módosításáról szólt. Áldozó Tamás polgármester képviselői kérdésre válaszolva elmondta, a kommunális adót a helyi közszolgáltatásokra fordítja az önkormányzat, ez nyújt fedezetet például a bölcsődei ellátás finanszírozására, városüzemeltetési feladatokra, az idősek ellátásának az állam és az igénybevevők által nem finanszírozott költésgének biztosítására, a közösségi közlekedés finanszírozására és további olyan szolgáltatásokra, melyek a város lakóit szolgálják. Kiemelte, a kommunális adó a közösség terheihez való hozzájárulást jelenti a városban élők részéről. Hosszas vita után végül Süle Zsolt önálló indítványát elutasította a testület, az eredeti előterjesztésnek pedig az A változatát szavazták meg a képviselők.
-A kommunális adóból befolyt összegre a városnak szüksége van. A bevétel beépül a város költségvetésébe és önkormányzati közszolgáltatásokat finanszírozunk belőle - hangsúlyozta Áldozó Tamás az ülés után tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, ezeknek az önkormányzati szolgáltatásoknak a színvonalán nem szeretnének rontani azzal, hogy kevesebb fedezetet tudnak rá biztosítani. Kiemelte, széles körű mentességet is biztosít az önkormányzat, jelenleg 512 adótárgy esetében, a lakás után nem kell adót fizetni a magánszemélyeknek. Ezek között vannak települési lakhatási támogatásban részesülők, olyan egyedülélők, akiknek a jövedelme nem haladja meg a 85.500 forintot, ápolási díjban, magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülők és van szükséglakásban élő, mentességet élvező pápai lakos is. Ezeken túl 221 fő adóját méltányosságból engedte el a főjegyző.
-Települési lakhatási támogatásban fő szabályként az részesülhet, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 71.250 forintot. Vagyis, ha egy két keresős, két gyermekes családban a nettó jövedelem nem éri el a 290 ezer forint körüli összeget. Ez azt jelenti, hogy jóval a minimálbér felett keresők is mentesülhetnek a kommunális adó alól - magyarázta a városvezető.
Adót fizetni senki sem szeret, de a városnak szüksége van a helyi bevételekre- fogalmazták meg a fideszes képviselők

Az ülés következő napirendi pontjában az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről szóló beszámolót fogadták el a képviselők. A városatyák köszönetet mondtak az ESZI dolgozóinak sokoldalú munkájukért, kérdéseikben pedig a tárgyi feltételek biztosítottságáról és a hiányzó szakemberlétszám pótlásának lehetőségéről érdeklődtek. Szalainé Tihanyi Andrea válaszában elmondta, az intézmény infrastrukturális és tárgyi feltételei jók, egyedül a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál van zsúfoltság, ezen azonban segíthet a TOP projekt keretében felújítandó véradó épülete, ahová a tervek szerint a Család és Gyermekjóléti Központ és a Fogyatékosok Nappali Intézménye átköltözhet majd. A beruházásról Rádi Róbert, a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetője azt a tájékoztatást adta, hogy az épület felújítási tervei elkészültek, jelenleg a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás folyik, így várhatóan a jövő év elején megkezdődhetnek a munkálatok. A szakemberhiánnyal kapcsolatban az ESZI igazgatója elmondta, egyelőre az ellátás biztosításában és minőségében nem okoz megoldhatatlan gondot a munkaerőhiány, nagy erőfeszítéseket tesznek a hiányzó létszám pótlására, a nem képzett munkatársakat pedig tanulmányi szerződésekkel igyekeznek segíteni. A házi segítségnyújtó szolgálatban a legnagyobb problémát az ott dolgozók alacsony bére okozza, nekik semmilyen pótlék nem jár, így oda a legnehezebb munkatársakat találni. Ezzel kapcsolatban Grőber Attila felvetette, hogy az önkormányzat saját forrásból próbáljon bérkiegészítést nyújtani a dolgozóknak, ha azt a jogszabályok megengedik.
Szalainé Tihanyi Andrea, az ESZI igazgatója munkaerőhiányról és jó körülményekről számolt be

Hasonló munkaerőhiányról számolt be Újváry Hajnalka, az Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetője, akinek a beszámolóját szintén tárgyalta a testület. Elmondta, a hat házi gyermekorvosi körzetből kettő betöltetlen, ezt helyettesítéssel oldják meg, de gondokat okoz a felnőtt ügyeleti ellátás megszervezése is. A napirend tárgyalása kapcsán felmerült az ügyeleti díjak felemelése, melynek hatására az orvosok talán szívesebben vállalnának ügyeleti ellátást. Ugyancsak problémát okoz, hogy sokan nem sürgős esetekben veszik igénybe az ügyeletet, hanem kényelmi okokból, a háziorvosi rendelés meghosszabbításaként használják.
-Az Egyesített Szociális Intézmény és az Egészségügyi Alapellátási Intézet beszámolói során ellenzéki képviselőtársaim felvetették az ügyeleti díjak emelését és a bérpótlék lehetőségét, ezek a kiadások is a kommunális adó típusú bevételek terhére valósulhatnak meg. De az nem működik, hogy egyik oldalon csökkentsünk vagy vezessünk ki adókat, a másik oldalon pedig növeljük a működési támogatásokat. A kettőnek összhangban kell lenni - emelte ki a polgármester a sajtótájékoztatón, hozzáfűzve - ezt a felelősséget a kormánypárti képviselők értik és azért szavaznak így. Aki pedig olcsó népszerűségre hajt - hiszen hihetetlen támogatást lehet azzal keresni, hogy vezessünk ki adókat, mert az jogtalan -, ezzel hergeli az embereket, az ezt a felelősséget nem érzi. Megjegyzem azokon a településeken is vannak helyi adók, ahol szocialista vagy jobbikos a polgármester.
Újváry Hajnalka, az Egészségügyi alapellátási Intézet vezetője beszámolóját is egyhangúan elfogadta a testület

Vegyes ügyek között döntöttek a képviselők arról, hogy pályázatot nyújtanak be az Esterházy úti első világháborús emlékmű és környezetének felújítására, támogatták a város településrendezési eszközeinek módosítását a 83-as számú főút építéséhez igazodva, véleményezték az iskolai beíratási körzeteket, döntöttek arról, hogy a Tourinform irodai tevékenységek ellátását a Pápai Platán Nonprofit Kft. hatáskörébe sorolják és a kft. fogja kiadni a jövőben a városi újságot. Ugyancsak a napirendek között szerepelt az önkormányzat folyószámla hitelkeretéről szóló döntés, a Várkertfürdőt ellátó két kút üzemeltetésre történő átadása a Pápai Termálvízhasznosító Zrt-nek és egy ingatlanértékesítés ügye.

Képek:


Címkék: testületi
Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!